top of page

Johnson “Blada” Desauguste, se fondatè Kay Blada, li te grandi nan Hinche, Ayiti. Pandan li t’ap grandi nan peyi a, Blada te temwen a kantite de poverete ekstrèm ak devastasyon anviwonmantal ki afekte peyi a, anplis aksyon ONG ki gen bon entonsyon, men move direksyon yo ki ap fonksyone an Ayiti. Eksperyans Blada gide li pou li kreye yon òganizasyon non-pwofi ki konsantre’l sou kominote kote li ap opera a, e objektif òganizasyon sa se pou li edike e amplwaye pep ayisyen an travay redwi fatra plastik sa.

"Objektif mwen se pou mwen gen kontral fatra plastik nan peyi d’Ayiti."
    - Johnson "Blada" Desauguste
Fondatè

Lè Kay Blada te fonde en Desanb 2015, Blada pa te gen ase resous ekonomik pou kòmanse pwojè a. Li te kòmanse travay pou asire ke manb kominote a ka kolabore avèk li, li te twouve yon kay nan Hinche, e li asire ke travayè li yo gen antrenman. Evantyèlman li kreye relasyon avèk conpayi yo ki nan Port-au-Prince. Premye ane a te pi difisil, espesyalman a koz pa te gen ase lajan. Lòt rezon ki fe li te difisil se paske Blada rete pat rete an Ayiti, sa fè ke li pa te genyen ase kominikasyon avèk travayè li yo.

"Nou still nan etap kote nou ap edike moun yo…Di yo kòman pwojè sa a enpòtan pou kominote a."
    - Johnson "Blada" Desauguste
Fondatè

Kounye a Blada konstwi yon relasyon dirab avek compayi yo ki nan Karolin di No e Ayiti, e li kontakte santèn moun pou fè donasyon, e Blada vwayaje an Ayiti chak twa mwa. Li regilyèman asiste nan okazyon kominote e konferans anvironman pou pwolonje pwojè Kay Blada, e Blada espere kontinye mission li ki se redwi chomaj e plastic fatra an Ayiti.

Blada ap viv kounye a nan Snow Camp, North Carolina, avèk madanm li e pitit gason li.

Kay Blada Resiklaj

(336) 684-0432

Lokalize: Hinche, Haiti ak Chapel Hill, NC

  • White YouTube Icon
  • Twitter Clean
bottom of page