BOARD OF DIRECTORS

Eric Ginsburg
Chair

Eric Ginsburg is the immediate past Clerk of the Friends Committee on National Legislation, a Quaker lobbying organization in the public interest. Eric previously spent 35 years with the U. S. Environmental Protection Agency, serving as a senior policy advisor to EPA’s air pollution program. Eric holds degrees from the University of California, Berkeley, in Political Economy of Natural Resources and from the North Carolina Central University School of Law.

Lunide Sylne
Secretè

Lunide se yon etidyan nan byoloji a UNC Chapel Hill. Li te viv an Ayiti pou majorite vi li, e li se yon mamb nan Kay Blada asosyasyon etidyan nan UNC. Lunide te komanse sevi kom yon “Board member” an Avril 2018.

Kevin Reily
Board Member

Kevin Reily se prezidan Reily Recovery Systems, yon posindistriyèl plastic sant resiklaj nan Haw River, Karolin di No. Resilta resiklaj company se plis ke de million Liv, 97 posan pwodwi resiklaj sa yo retounen nan prodiksyon an. Li sevi kom teknikal conseye pou Kay Bladaen Ayiti.

Erin Danford
Vis Chair

Erin Danford se vis Prezidan Kay Blada resiklaj e li se fondatè Kay Blada UNC aspsyon etidyan. Pou Kounya li ap etide syans anvironman nan University of North Carolina at Chapel hill, e li sèvi Kom “board member” enstitisyon pou anvironman “board of visitors”. Li resaman jwenn yon bous pou li ka develop yon dokimantè sou Kay Blada Resiklaj.

Devin Collins
Trezorè

Devin Collins se yon etidyan ki ap etidye biznis administrasyon nan University of North Carolina at Chapel Hill. Li te resevwa entrennman kòm yon analist nan bank of America Merrill Lynch, e li te fè yon staj nan Strata Solar e Enlight Research.

Johnson "Blada" Desauguste
President

Blada se fondatè e prezidan Kay Blada resiklaj. Li fèt e grandi an Ayiti e li ale United States avèk madanm li kote li fonde Kay Blada nan Snow Camp, Karolin di No. Li vwayaje Ayiti ale retou plizyè fwa an Haiti nan ane a, e li manaje pogram nan nan Karolin di No avèk èd de  “board of directors” e ak èd travayè ki an Ayiti yo.

Blair Pollock
Board Member

Blair Pollock se yon oganisatè pou “Solid waste” nan orange County, Karolin di No. Se li ki te komanse resiklaj piblik nan Ornage County kit e kòmmanse an 1987, e li se yon coach nasyonal pou gere “Solid Waste Association of North America”. Pollock genyen yon mastè degre nan planification ville et region nan UNC Chapel Hill, e li se yon “Board member” nan kay Blada.

Kay Blada Resiklaj

(336) 684-0432

Lokalize: Hinche, Haiti ak Chapel Hill, NC

  • White YouTube Icon
  • Twitter Clean